Reklamační řád

Tento reklamační řád byl vypracován dle platných předpisů ČESKÉ REPUBLIKY, tj. Zákon o ochraně spotřebitele v účinném znění. Vztahuje se pouze na zboží zakoupené v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Prodávajícím je obchodní společnost Pastilla Corp s.r.o. Křižovnická 86/6 Praha 1, 11000, zastoupen kamennou pobočkou pod názvem: Baby's World, sídlem: Cyrila a Metoděje 495, Liberec, 46001 dále jen ,,Prodávající"

Zákazník našeho internetového obchodu ,,Kupující" při převzetí zboží souhlasí s uvedenými záručními podmínkami,zároveň je povinen si při převzetí zboží řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout.V případě že shledá na zboží vadu nebo nějaký rozpor s kupní smlouvou je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu.Pokud se vada nebo rozpor se smlouvou projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku je brán jako vada či rozpor existující již při převzetí s výjímkou v případě,kdy kupující o těchto skutečnostech věděl při převzetí nebo je sám způsobil.Ve zbývajících 18 měsících se postupuje stejně jako v případě běžné reklamace.

 

Podmínky reklamace

Zákazník má právo zakoupené zboží reklamovat v záruční době,vyskytne-li se u výrobku vada. Jako vada je uznána nefunkčnost výrobku nebo jeho části,jeho poškození či změna vlastností zboží pokud je příčinou použití nevhodného či nekvalitního materiálu ve výrobě,nedodržení nebo nevhodnost výrobních postupů a technologií,popřípadě nevhodné konstrukční řešení narušující funkčnost či vlastnosti výrobku.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním (opotřebováváním) zboží,nesprávného skladování a údržby,či nevhodného způsobu použití,přirozenou změnou materiálu nebo při poškození zboží zákazníkem či třetí stranou včetně neoprávněného nebo nesprávného zásahu do výrobku.

V případě opravitelné vady tzn. vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě má kupující právo nechat zboží bezplatně,řádně a včasně opravit u prodejce. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

V případech neopravitelné vady tj. vada kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší na které se kupující s prodávajícím dohodly) má kupující právo nechat výrobek vyměnit za nový nebo odstoupit od smlouvy.To samé platí v případě kdy byl stejný výrobek opakovaně reklamován se stejnou uznanou vadou výrobcem tzn. jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již několikrát odstraňována, opětovně vyskytne.

Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu tzn. má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady,i v tomto případě lze zboží vyměnit za nové nebo odstoupit od smlouvy.

Jakmile kupující uplatní reklamaci na vady zboží, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

 

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Kupující má právo reklamovat zboží zakoupené v BABY'S WORLD osobně na naší kamenné prodejně se sídlem Cyrila a Metoděje 495,460 01 Liberec,nebo zasláním zboží přepravní službou na adresu prodejny.Při zaslání zboží k reklamaci přepravní službou je doporučeno,aby kupující ,,ve vlastním zájmu" reklamované zboží zabalil do vhodného a dostatečně chránícího obalu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly,nejlépe však v originálním obalu.Kupující musí na reklamaci odevzdat kompletní výrobek,včetně veškerého příslušenství,doložit potřebné dokumenty,především doklad o koupi (může být i kopie),záruční list pokud je u výrobku.Pokud není,je na žádost kupujícího prodejce povinen záruční list poskytnout.U dokladu o koupi musí být čitelně uvedeny údaje o koupi,zejména název a adresa prodávajícího,datum prodeje a částka zaplacená za zboží.V záručním listě musí být údaje jako jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.Pokud je záruční doba delší,je třeba specifikovat podmínky a rozsah těto doby do záručního listu.

Dále je kupující povinen specifikovat vadu výrobku,jak se projevuje,případně jak k ní došlo.Je třeba uvést kontaktní údaje kupujícího.

Prodávající není povinen reklamaci uznat,pokud je zboží nesprávně zabaleno, výrobek není kompletní včetně příslušenství a dokumentace nebo není řádně vyčištěný,vysušený a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny. Prodávající vystaví o reklamaci písemné potvrzení, kde uvede způsob jejího vyřízení a datum ukončení.

Po řádném vyřízení reklamace bez zbytečných odkladů kontaktuje kupujícího k převzetí opraveného zboží dohodnutým způsobem.Sučástí opraveného výrobku musí být protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.

Při odeslání reklamováného zboží na adresu prodávajícího žádáme kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla. Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího!

 

Záruční doba

Záruční doba na spotřební zboží je 24 měsíců,záruční doba může být prodloužena v případech stanovených zákonem nebo výrobcem.Záruční lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím.Tato lhůta může být prodloužena o dobu,kdy bylo zboží v záruční opravě,v případě že bylo vadné zboží vyměneno za nový kus,začína běžet nová záruční doba s platností ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku.

Reklamace musí být vyřízená bez zbytečného odkladu,nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím k reklamaci.Prodloužení doby,kdy je zboží v opravě je možné pouze po domluvě s kupujícím.

Právo bezplatné reklamace zaniká dnem uplynutí posledního dne záruční doby.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží.Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal včetně kupního dokladu.Pokud bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.) nebo uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy odmítnout.

Při odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučujeme zboží doručit na adresu prodávajícího s kupním dokladem a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při vrácení zboží , hradí náklady na dopravu kupující. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny nejpozději do 30 dnů od nabití účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě kdy je zboží upravené na přání zákazníka,či zboží,které podléhá rychlé zkáze,opotřebení nebo stárnutí.

Ochrana osobních údajů

Informace o kupujícím jsou zpracovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,zejména se zákonem o ochraně osobních údaju č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších dodatků a předpisů.Veškeré osobní údaje zákazníka jsou využívany pouze pro vnitřní potřeby vyjma externího přepravce,kterým jsou osobní informace poskytnuty v minimálním rozsahu pro úspěšné doručení zboží na adresu kupujícího.Společnost Babys world s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. O ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možné na přání kupujícího na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze.Prodejce poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat ani jinak použít.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 01.04.2016. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"